Realizace projektu Spolupráce dětských skupin na Moravě

Příjemce dotace: Medovníček z. s.

Realizátor projektu: Aktivně životem o. p. s.

Název projektu: Spolupráce dětských skupin na Moravě

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016586

Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023

Popis projektu:

Naše nezisková organizace je partnerem projektu Spolupráce dětských skupin na Moravě, který realizuje spolek Medovníček z.s. a čerpáme dotační prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Dotační prostředky jsou určeny především na rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí  pracovníků dětských skupin v oblasti nových metod a forem práce.

Jedná se zejména o osobnostně-sociální rozvoj, zvyšování kompetencí v praktickém využívání ICT, cizích jazyků, projektové výuky a rozšíření znalosti v oblastech matematické a čtenářské gramotnosti.

Cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pracovníků dětských skupinek prostřednictvím vzájemné spolupráce a sdílením zkušeností s neziskovými organizacemi a pedagogy školských zařízení, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží.

Účelem aktivit je přenos zkušeností jednotlivých pracovníků, podpora intervencí NNO a společné vzdělávání a prohlubování zkušeností, které podpoří kvalitu neformálního vzdělávání, což bude mít pozitivní dopad na formální vzdělávání.

 

Realizace projektu Mikrojesle Aktiváček II

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011386

(únor 2020 – červen 2020)

Cíl:

Cílem projektu je pomoci rodičům na Zlínsku sladit pracovní a rodinný život díky úspěšné službě péče o děti ve věku 6 měsíců až 3 roky. V jeden okamžik pečujeme maximálně o 4 děti, o děti pečují osoby s garantovaným odborným vzděláním. Unikátnost služby je v rodinné atmosféře, flexibilitě a finanční dostupnosti pro rodiče znevýhodněné na trhu práce.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • provozování mikrojeslí Aktiváček od 1. 2. 2020 – 30. 6. 2022
 • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích Aktiváček
 • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV
 • podpora rovných příležitostí žen a mužů při uplatnění se na trhu práce

Obsah:

Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Místo realizace:

Provodov 293, 763 45 Březůvky

Bližší informace: Bc. Martina Kovalčíková, Aktivně životem o. p. s., tel.:727 825 686

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost

Realizace projektu DS Aktiváček II Zlín

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011967

(září 2019 – únor 2022)

Cíl:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • zřízení a provozování zařízení péče o děti
 • podpora rovných příležitostí žen a mužů při uplatnění se na trhu práce

Obsah:

Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Místo realizace:

K Pasekám 729, 760 01 Zlín

Bližší informace: Bc. Martina Kovalčíková, Aktivně životem o. p. s., tel.:727 825 686

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Realizace projektu Mikrojesle Aktiváček

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003606

(květen 2017 – leden 2020)

Cíl:

Cílem projektu je pomoci rodičům na Zlínsku sladit pracovní a rodinný život díky nové službě péče o děti ve věku 6 měsíců až 4 roky a ověřit jejich zájem o ni. Žadatel Aktivně životem o.p.s. založí ve spolupráci s partnerem statutárním městem Zlín mikrojesle Aktiváček. O maximálně 4 děti se budou starat pečující osoby s garantovaným odborným vzděláním. Projekt podpoří 30 rodičů, kteří díky flexibilitě a finanční dostupnosti péče vyřeší své problémy při uplatnění a postavení na pracovním trhu.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • vybudování mikrojeslí Aktiváček od 1. 5. 2017 – 31. 7. 2017
 • provozování mikrojeslí Aktiváček od 1. 8. 2017 – 31. 1. 2017
 • vzdělávání pečujících osob v mikrojeslích Aktiváček
 • spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV
 • podpora rovných příležitostí žen a mužů při uplatnění se na trhu práce

Obsah:

Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Místo realizace:

Provodov 293, 763 45 Březůvky

Partner projektu bez finančního příspěvku:

Statutární město Zlín, IČ: 00283924, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Bližší informace: Bc. Martina Kovalčíková, Aktivně životem o. p. s., tel.:727 825 686

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost

Realizace projektu Budování kapacit a profesionalizace organizace Aktivně životem o. p. s.

CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001981

(srpen 2016 – červenec 2018)

Cíl:

Cílem projektu je zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti společnosti Aktivně životem o. p. s., která má velký potenciál ve své oblasti činnosti. Umožnit růst neziskové organizace, prohlubovat její činnosti a zavést efektivnější využívání disponibilních finančních prostředků a zefektivnit práci s cílovou skupinou.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • Strategie organizace a poslání
 • Financování a fundraising
 • Lidské zdroje
 • Marketing a PR
 • Kvalita služeb a produktů

Obsah:

Zajištění odborného vzdělání zaměstnanců organizace formou workshopů a konzultací.

Místo realizace:

Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín

Bližší informace: 

Bc. Martina Kovalčíková, Aktivně životem o. p. s., tel.:727 825 686

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost

Realizace projektu DS Aktiváček

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001735

(březen 2016 – srpen 2018)

Cíl:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • zřízení a provozování zařízení péče o děti
 • podpora rovných příležitostí žen a mužů při uplatnění se na trhu práce

Obsah:

Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

Místo realizace:

K Pasekám 729, 760 01 Zlín

Bližší informace: Bc. Martina Kovalčíková, Aktivně životem o. p. s., tel.:730 516 698

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost

Realizace projektu Cirkus ve Zlíně 2014-3-CZ01-KA105-012556

(leden 2015 – červen 2015)

Cíl:

Cílem tohoto projektu je výjezd 3 účastníků do dvou zahraničních social circus center, kde tyto aktivity již několik let provozují. Jde především o získání zkušeností a inspirací, navázání kontaktů a motivaci do organizace vlastních social circus aktivit v budoucnu.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • přípravnou komunikaci s partnerskými organizacemi
 • získávání a výměnu zkušeností při setkání v partnerských organizacích
 • tvorbu strategického plánu social circus aktivit na Zlínsku
 • zahájení vlastních social circus aktivit vč. rozšiřování týmu
 • navázání dlouhodobé spolupráce s partnery

Obsah:

V rámci projektu budou pro tříčlennou skupinu realizovány dva čtyřdenní výjezdy ke dvěma partnerským organizacím. Jedním z nich je Sorin circus ve finském městě Tampere. Ve Finsku rovněž navštívíme organizaci Circus Magenta v Helsinkách. Druhým partnerem je Circus in Beweging v belgickém městě Leuven. Obě střediska mají za sebou dlouhou historii. Inspirace těmito návštěvami dá podněty a náměty pro vlastní aktivity na Zlínsku.

Místo realizace:

Tampere, Helsinki (Finsko); Leuven (Belgie); Zlín
Bližší informace: Ing. Jiří Sadila, Aktivně životem o.p.s., tel.: 734 274 247

Financováno z prostředků Programu ERASMUS+

Realizace projektu Návrat pěstounů na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00030“

(červen 2013 – srpen 2015)

Cíl:

Posílení pracovní integrace cílové skupiny (pěstounů, kteří se dlouhodobě a naplno věnovali pěstounské péči) a odstranění bariér znesnadňujících jejich vstup na trh práce.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • zvýšení sebevědomí a sebedůvěry cílové skupiny
 • zvýšení orientace pěstounů na současném trhu práce
 • zvýšení jejich počítačové gramotnosti
 • zvýšení sebevědomí a sebedůvěry cílové skupiny
 • rozšíření jejich kvalifikace a posílení udržitelnosti výkonu práce v tzv. „pomáhajících profesích
 • nalezení pracovního uplatnění

Obsah:

 • V rámci projektu budou realizovány bezplatné motivační a aktivizační kurzy, pracovní diagnostika, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, poradenství a další. Po ukončení vzdělávání bude vybraným účastníkům zprostředkováno zaměstnání. Vzdělávací kurzy jsou pro účastníky zdarma.

Místo realizace:

Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj

Bližší informace: Ing. Pavlína Vacková, Aktivně životem o.p.s., tel.: 734 244 446

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Návrat pěstounů na trh práce“.

Projekt „Krok k samostatné budoucnosti CZ.1.04/3.3.05/96.00078“

(březen 2013- únor 2015)

Cíl:

Eliminovat negativní dopad ústavní výchovy a umožnit cílové skupině projektu (mladí lidé 15-26 let vyrůstající v dětských domovech/dom.na půli cesty) prohloubit své vzdělání, kvalifikaci a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • zvýšení sociálních a profesních dovedností s důrazem na vlastní zodpovědnost
 • předání praktických informací orientovaných na trh práce
 • aktivizace schopností a motivace k získání a udržení zaměstnání
 • rozšíření kvalifikace, nalezení pracovního místa

Obsah:

V rámci projektu budou realizovány motivační aktivity, vzdělávací kurzy, nácviky praktických situací, poradenství, diagnostika, rekvalifikace, setkání s významnou osobou, která žila v DD.

Místo realizace:

Do projektu je zapojeno 5 dětských domovů a 7 domů na půli cesty ze Zlínského a Olomouckého kraje.

Bližší informace: projekty@aktivnezivotem.cz

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu „Prolomit vlny CZ.1.04/3.1.02/86.00012“

(únor 2013-leden 2015)

Cíl:
Umožnit cílové skupině (ml.lidé vyrůstající v dětských domovech a domech na půli cesty 15-26 let) prevenci sociálního vyloučení a poskytnout jim tak pomoc při jejich sociální a pracovní integraci.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • zvýšení sociálních a profesních dovedností s důrazem na důležitost vlastní zodpovědnosti, která je potřebná ke zdárnému začlenění do společnosti a trhu práce
 • předání praktických informací orientovaných na trh práce a finanční gramotnost (prevence dluhových pastí)
 • vytváření zdravých přístupů k rodičovství a partnerství ve smyslu prevence před syndromem CAN a prevence soc.patolog.jevů a kriminality

Obsah:
V rámci projektu budou realizovány vzdělávací programy zaměřené na:

 • Získávání základních sociálních dovedností (Osobnostní rozvoj, sebepoznání; Úspěšné jednání s lidmi; Sociální role; Adaptace na životní změny)
 • Získávání základních profesních dovedností (Profesní rozvoj+ Právní gramotnost; Schopnost prezentace a sebeprezentace)
 • Finanční gramotnost a prevence pro osoby ohrožené předlužeností (Finanční gramotnost; Úspory a investiční produkty, půjčky a dluhové produkty, finanční trh; Ověření znalostí a dovedností)
 • Prevenci sociálně patologických jevů včetně prevence kriminality (Násilí a šikanování, kyberšikana; Kriminalita, delikvence, vandalismus; Xenofobie, rasismus, intolerance; Užívání návykových látek; Vytváření zdravých přístupů k rodičovství a partnerství)

Místo realizace:
Do projektu je zapojeno 5 dětských domovů a 7 domů na půli cesty ze Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Bližší informace: projekty@aktivnezivotem.cz

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Realizace projektu I pěstouni potřebují pomoc

(červenec 2012 – červen 2014)

Cíl:
Posílení pracovní integrace cílové skupiny (pěstounů, kteří se dlouhodobě a naplno věnovali pěstounské péči) a odstranění bariér znesnadňujících jejich vstup na trh práce.

Aktivity projektu se zaměřují na:

 • zvýšení sebevědomí a sebedůvěry cílové skupiny,
 • zvýšení orientace pěstounů na současném trhu práce,
 • zvýšení jejich počítačové gramotnosti,
 • rozšíření jejich kvalifikace a posílení udržitelnosti výkonu práce v tzv. „pomáhajících profesích“
 • nalezení pracovního uplatnění.

Obsah:
V rámci projektu budou realizovány bezplatné motivační a aktivizační kurzy, pracovní diagnostika, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, poradenství a další. Po ukončení vzdělávání bude vybraným účastníkům zprostředkováno zaměstnání.

Vzdělávací kurzy jsou pro účastníky zdarma. Po dobu účasti pěstounů na vzdělávacích kurzech je zajištěno bezplatné hlídání dětí vyškolenými pečovatelkami.

Místo realizace: Zlínský kraj

Partnerem projektu je občanské sdružení AKROPOLIS o.s.

Bližší informace: Ing. Pavlína Vacková, Aktivně životem o.p.s., tel.: 734 244 446

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „I pěstouni potřebují pomoc“.

Vzdělávání mladých lidí vyrůstajících v dětských domovech a v domech na půl cesty

(listopad 2011 – červen 2013)

Cíl:
Pomoci dospívajícím dětem z dětských domovů uspět při přechodu z dětského domova do zaměstnání, poskytnout jim pomoc při jejich další sociální a pracovní integraci, naučit je plánovat realizovat a rozhodovat v různých životních situacích (při hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi apod.).

Obsah:
I. vzdělávací kurzy zaměřené na resocializaci
II. vzdělávací kurzy zaměřené na hledání zaměstnání a vstup do zaměstnání

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
v rámci projektu „Tam za řekou čeká život“.

Vzdělávání rodičů pečujících o děti do 15 let – vzdělávání zaměřené na sebezaměstnání

(září 2011 – březen 2013)

Cíl:
Ulehčit rodičům pečujícím o děti do 15 let opětovný návrat do pracovního prostředí, posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Obsah:
I. Základy podnikání
– obchod, marketing, strategie podnikání
– management
– ekonomika

Vzdělávací kurzy jsou pro účastníky ZDARMA. Po dobu účasti rodičů na vzdělávacích kurzech je zajištěno bezplatně hlídání dětí vyškolenými pečovatelkami.

Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

v rámci projektu „Cesta zpátky“.

Pro více informací o naší činnosti nás neváhejte kontaktovat na info@aktivnezivotem.cz.